:::: MENU ::::

Karşılaştırma Operatörleri

C#’ta toplam 6 tane karşılaştırma operatörü vardır. Bunlar < , >, < =, >=, ==, !=
Bu operatörlerin hepsi iki operantlı ara ek operatörlerdir. Karşılaştırma operatörlerinin ürettiği değerler bool türündendir. Önerme doğruysa true, yanlışsa false değer üretir. Bool türü C#’ta hiçbir türle işleme sokulamaz. Karşılaştırma operatörleri, karşılaştırma tablosunda aritmetik operatörlerden daha az önceliklidir.

Continue Reading


++ ve – – Operatörleri

++ operatörüne arttırma (increament), — operatörüne eksiltme (decreament) denir. Bu operatörler tek operantlı hem ön ek hem son ek olarak kullanılabilen operatörlerdir. ++ operatörü, operantı içerisindeki sayıyı 1 arttırmak için, — operatörü sayıyı 1 eksiltmek için kullanılır.

( )	soldan-sağa
+  -  ++  --	sağdan-sola
*  /  %	soldan-sağa
+  -	soldan-sağa
=	sağdan-sola
	

Continue ReadingKonsol Sınıfının, Write ve WriteLine Metodlarının Parametrik Kullanımı

Write ve WriteLine metodlarının string argümanları içerisindeki karakterler ekrana yazdırılır. Fakat {n} biçimindeki karakterler ekrana yazdırılmaz. Bunlar yer tutucudur. Stringden sonraki her argümanın ilki sıfır olmak üzere bir indeks değeri vardır. {n} yerine n. indeksteki argümanın değeri yadırılır. Örneğin:


int a = 100, b = 200;
System.Console.WriteLine(“a = {0} b = {1}”, a, b);
a = 100, b = 200

Eğer {n} kalıbındaki n. indekste argüman olarak mevcut değilse (örneğin biz buraya büyük bir değer girmişsek) exception oluşur.

Operatörler

Opetörler arsındaki öncelik ilişkisi, operatörler öncelik tablosu ile betimlenmektedir. Her satırın yanında soldan sağa ya da sağdan sola biçiminde bir belirteç vardır. Örneğin:

( )          soldan-sağa
* /          soldan-sağa
+ –        soldan-sağa
=           sağdan-sola

Üst satıdaki operatörler, alt satırdaki operatörlerden daha önceliklidir. Aynı satırdaki operatörler eşit önceliklidir. Soldan – sağa demek “ifade içerisinde solda olan önce yapılır” demek, sağdan – sola demek “ifade içerisinde sağda olan önce yapılır” demektir. Yani öncelik tablosundaki satırlardaki sıranın bir önemi yoktur. Parantezler önceliği arttırır. Tablonun tepesindeki parantez, hem metod çağırma hem öncelik parantezini anlatmaktadır.


Klavyeden Değer Okunması

T bir tür olmak üzere, klavyeden T türünde bi değer okumak için aşağıdaki türden bir ifade kullanılır.

T.Parse (System.Console.ReadLine())


	int val;
	val = int.Parse(System.Console.ReadLine());
	

public static void Main()
{
	double result, val;

	System.Console.Write("Lutfen bir sayi giriniz: ");
	val = double.Parse(System.Console.ReadLine());
	result = System.Math.Sqrt(val);
	System.Console.WriteLine(result);
}

Not: C# büyük/küçük harf duyarlılığı olan (key sensitive) bir programdır. Yani tıpkı Java, C/C++’ta olduğu gibi büyük harfler ve küçük harfler farklı karakterler olarak ele alınır. Ayrıca C#’ta değişken isimleri UNICODE karakterlerden oluşturulabilir. Gerçekten de C# standartlarında derleyicinin kaynak kod olarak UNICODE UTF8 formatını kabul etmesi gerektiği belirtilmiştir. Visual Studio IDE’si kaynak kodları UTF8 olarak oluşturmaktadır. Yani özetle biz C#’ta değişken isimlendirirken türkçe karakterleride kullanabiliriz.

Not: Değişkenlerin anlamlı ve telaffuz edilebilir olması istenen bir özelliktir. Uzun değişken isimlendirmelerinde büyük harflendirme (capitalization) değişik biçimlerde uygulanabilmektedir. Klasik Unix tarzı isimlendirmede birden fazla sözcük içeren değişken isimleri küçük harflerle aralarına alt tire (_) konarak harflendirilir. Örneğin:
numbers_of_sectors
get_value
big_number

Pascal tarzı isimlendirmede alt tire kullanılmaz ve her sözcüğün ilk harfi büyük yazılır. Örneğin:
NumberOfSectors
GetValue
BigNumber

Deve notasyonunda (camel casting) ilk sözcüğün tamamı küçük harflerle yazılır. Sonraki her sözcüğün yalnızca ilk harfi büyük yazılır. Örneğin:
numberOfSectors
getValue
bigNumber

C#’ta önerilen harflendirme şöyledir:

1. İsim alanı isimleri, sınıf isimleri ve public eleman isimleri Pascal tarzı isimlendirilir.
2. Sınıfın public olmayan elemanlarının isimleri ve yerel değişken isimleri Deve notasyonuyla harflendirilir.


Bazı Matematiksel Metodlar

“System” isim alanındaki “Math” isimli sınıfın çeşitli static metodları bazı temel matematiksel işlemleri yapmaktadır.
Math sınıfının “Sqrt” isimli metodu parametresiyle verilen bir sayının kareköküne geri döner.public static double Sqrt(double d)

public static void Main()
{
	double result;

	result = System.Math.Sqrt(10D);
	System.Console.WriteLine(result);
}

Math sınıfının “Pow” metodu kuvet alma işlemini yapar. Metod x üzeri y değeriyle geri dönmektedir.


public static double Pow(double x, double y)

public static void Main()
{
	double result;

	result = System.Math.Pow(2D, 8D);
	System.Console.WriteLine(result);
}
	

Sin, Cos, Tan, Atan, Asin, Acos” metodları açı değerini double bir parametreyle alır, bunların trigonometrik karşılıklarını geri dönüş değeri olarak verir. Math sınıfının “Log” isimli metodu e tabanına göre logaritma alır. “Log10” isimli metod 10 tabanına göre logaritma almaktadır.


	public static double Log10(double d)

Metodların Parametre Değişkenleri

Metodların parametre değişkenleri parametre parantezinin içerisinde bildirilirler. Parametre bildiriminin genel biçimi şöyledir:

<tür><isim>, <tur><isim>, …

Örneğin:

public static void Foo(int a, long b)
{
//…
}

Continue Reading


Metodlar

C# saf bir programla dilidir. Bu nedenle metodlar sınıf içinde bulundurulmalıdır.

[erişim belirleyicisi][static]<geri dönüş değerinin türü><metod ismi>([panel bildirimi])

Erişim belirleyicisi şunlardan biri olabilir:
Erişim belirleyicisi hiç yazılmamışsa private olarak kabul edilir. Bir metod static olabilir ya da olmayabilir. Biz şimdilik metodları static olarak alacağız.
Continue Reading


Yerel Değişkenlerin Faaliyet Alanları

Bildirilmiş bir değişkeni belirli bir program parçasında kullanabiliriz. Bir değişkenin kullanılabildiği kullanım alanına o değişkenin Faaliyet Alanı (scope) denir.
Bir metodun bir ana bloğu olmak zorundadır. Fakat o ana bloğun içinde biz istediğimiz kadar iç içe ve ayrık blok açabiliriz.
C#’ta yerel değişkenler bildirim yerinden sonra bildirildikleri blokta ve o bloğun kapsadığı bloklarda kullanılabilir. Fakat blok dışında kullanılamazlar. Örneğin:
Continue Reading


C#’ın Temel Türleri

Tür (type) bir değişkenin bellekte kaç byte yer kapladığını, içersina hangi formatta bilgi yerleştirileceğini belirten genel bir bilgidir. Her değişkenin bir türü vardır.

Tür Belirten

Anahtar Sözcük

Uzunluk

(byte)

Yapı Karşılığı

Sınır Değerler

int

4

System.Int32

[-2147483648, +2147483647]

uint

4

System.Uınt32

[0, +4294967295]

short

2

System.Int16

[-32768, +32767]

ushort

2

System.Uınt16

[0, +65535]

long

8

System.Int64

[-9223372036854775808, +9223372036854775807]

ulong

8

System.Uınt64

[0, +18446764073709551615]

sbyte

1

System.Sbyte

[-128, +127]

byte

1

System.Byte

[0, +255]

char

2

System.Char

[0, 65535]

float

4

System.Single

double

8

System.Double

decimal

16

System.Decimal

28 digit noktalı sayı

bool

1

System.Bool

Continue Reading