Ortak Sınıf Kütüphanesi

.Net’in geniş bir sınıf kütüphanesi vardır. Bu sınıf kütüphanesinde çeşitli işlemleri gerçekleştiren pek çok sınıf bulunmaktadır. Bu geniş kütüphanenin çeşitli bölümleri çeşitli isimlerle de anılmaktadır. Örneğin; kütüphanenin görsel arayüz oluşturulmak için kullanılan bölümüne Forms, veritabanı işlemleri için kullanılan bölümüne ADO.NET, web sayfası hazırlamak için kullanılan bölümüne ASP.NET…vs Yani pek çok bölümü hazırlamak için gerekli bölüm hazır olarak bulunmaktadır. Fakat bizim bunu kullanmabilme becerisine sahip olmamız gerekir. .Net’in sınıf kütüphanesi yalnızca C#’a özgü değildir. Tüm .Net uyumlu dillerinden ortak olarak kullanılmaktadır.
Şüphesiz .Net ortamının yeni versiyonları oluşturuldukça kütüphaneye eklemelerde yapılmaktadır. Hatta bazı öğeler yerine yenileride konulmaktadır (Fakat geçmişe doğru uyumu korumak için eski öğelerinde yine bulundurulması yoluna gidilmektedir).

Not: İyi bir .Net programcısı olmak için neyi ne kadar bilmek gerekir? Aşağı yukarı %25’lik kısım dili kullanma becerisidir. %50’lik kısım sınıf kütüphanesinin kullanılma becerisiyle ilgilidir. Geri kalan %25’lik kısım ise .Net’e ilişkin sistem programlama bilgisiyle ilgilidir. Genellikle piyasadaki programcılar bu sistem programlama ile ilgili bilgiler konusunda çok zayıftır. Dil becerileri iyi değildir ve ancak toplamda %40 – %50’lik bir puan elde etmektedir.

4. Görsel Çalışma ve Hızlı Uygulama Geliştirme Ortamı
.Net ortamı genel olarak bir hızlı uygulama geliştirme ortamıdır. Kolay öğrenilebilecek nesne yönelimli bir dil ve geniş bir sınıf kütüphanesi uygulama geliştirmeyi kolaylaştırmaktadır. Görsellik hızlandırıcı bir unsurdur. .Net’te kullanılan IDE’ler sayesinde programın belirli kısımları hiç kod yazmadan görsel olarak fare hareketleriyle oluşturalabilmektedir. Microsoft’un Visual Studio isimli IDE’si bu konuda önemli yardımlar sunmaktadır.

Not: .Net ilk oluşturulduğunda Microsoft bunun için Visual Studio 2002 IDE’sini geliştirmiştir. Sonra bunu 2003, 2005 ve 2008 izledi. Şu anda son versiyonu Viual Studio 2008’dir. (2010’un betaları vardır) Visual Studio IDE’si çeşitli modeller ve fiyatlarla satılmaktadır. En gelişkin versiyonu Visual Studio Team Edition’dır.

Dil Nedir?
Dil genel anlamda bir iletişim aracıdır. Chomsky dilleri 4 gruba ayırmaktadır. Kullandığımız doğal diller yaşantıyla ortaya çıkmıştır yani birileri tarafından tasarlanmamıştır. Tasarımla oluşturulan dillere Biçimsel Diller (Formal Languages) denir ve programlama dilleri biçimsel diller ailesindendir.
Bir dilin tüm kurallarına gramer denir. Gramerin en önemli iki alt alanı syntax ve semantiktir. Syntax doğru yazım kurallarıdır. Semantic doğru yazılmış şeylerin ne anlam ifade ettiğine ilişkin kurallardır. Syntax ve semantic tüm dillerde vardır. Fakat fonetik ve norfoloji gibi kurallar yalnızca doğal dillerde vardır. Bir dil için minimal syntax ve semantic gerekir ve bu da yeterlidir. Bu bakımdan C# ve html birer dildir.

Programlama Dillerinin Sınıflandırılması
Programlama dilleri insanlar tarafından tasarlanmış biçimsel dillerdir. Çok çeşitli bakış açılarıyla sınıflandırmalar yapılmıştır. En çok kullanılan sınıflandırma biçimleri; uygulama alanlarına göre sınıflandırma, seviyelerine göre sınıflandırma ve programlama modeline göre sınıflandırmadır.
Uygulama alanlarına göre programlama dilleri aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:
1. Ticari uygulamalar için kullanılan diller
2. Bilimsel uygulamalar için kullanılan diller
3. Yapay zeka uygulamaları için kullanılan diller
4. İnternet programlama için kullanılan diller
5. Oyun programlama için kullanılan dilleri
6. Veritabanı dilleri
7. Genel amaçlı diller
8. Sistem programlama dilleri
9. Diğer uygulama dilleri

Şüphesiz bu programlar birbirinini aynı değil yoğumluk bakımından birbirinden ayrılmıştır. Yoksa her dil belirli bir amaç için kullanılabilir.
Seviye (Level) bir programlama dilinin insan algısına yakınlığının bir ölçüsüdür. Yüksek seviyeli diller insana yakın, alçak seviyeli diller makinaya yakındır. Seviyelerine göre diller şöyle guplandırılabilir:
Çok yüksek seviyeli diller
Yüksek seviyeli diller
Orta seviyeli diller
Alçak seviyeli diller
Sistem dilleri

C# yüksek seviyeli bir programlama dilidir.
Programlama modeline göre sınıflandırmada programlama dilinin hangi tekniğe uygun tasarlandığına bakılır. Belli başlı programlama teknikleri şunlardır:
1. Prosedural
2. Deklaratif
3. Nesne yönelimli
4. İmparatif
5. Fonksiyonel
6. Mantıksal

C# nesne yönelimli imparatif bir programlama dilidir.

5. Güvenli Çalışma Ortamı
.Net ortamı genel olarak daha güvenli bir çalışma sunmaktadır. Çünkü kod kontrollü bir biçimde, CLR tarafından çlıştırılmaktadır. Böylece sisteme zarar veren kodlar hiç çalıştırılmayabilir.

Leave a Reply

Site Footer